V letošním roce nabyla účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění cenovou a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) tuto novelu velmi vítá.

Zákon/ilustrační foto

Na její přípravě, realizaci a připomínkování se velmi aktivně, po celou dobu účastnila a spolupracovala s Ministerstvem zdravotnictví. Mnoho faktických, zásadních připomínek k zákonu, které NRZP vznesla, bylo ministerstvem přijato a do novely zapracováno. Z tohoto pohledu se podařilo odstranit poměrně značné množství chyb a nedostatků, které původní zákon měl. Přesto, v zájmu urychlení projednání novely tak, aby nabyla platnosti a účinnosti k 1.1.2019, byla NRZP v některých otázkách nucena další prosazování svého stanoviska pozastavit a přistoupit na kompromisní řešení.

Předpokládá však, že se k řešení těchto otázek ještě v budoucnosti vrátí. Při dalších novelách zákona se pokusí dohodnout lepší a preciznější úpravu dalších problematických pasáží zákona. A to především s ohledem na to, aby lépe vyhovovaly pojištěncům a samozřejmě osobám se zdravotním postižením. Přesto lze již nyní s uspokojením konstatovat, že především v oblasti úhrad zdravotnických prostředků a majetkových vztahů s nimi souvisejících je novela velkým krokem vpřed. V mnoha směrech se podařilo přispět k větší jistotě pojištěnců v tom kdy, jak a v jaké výši budou konkrétní zdravotnické prostředky hrazeny. Rovněž jejich výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění by nyní měla mnohem lépe odpovídat aktuální realitě na trhu a jejich nabídce.

Novela má značný potenciál spoluúčast pacientů na úhradě zdravotnických prostředků snížit. Jaká bude opravdová realita, ukáže však teprve praxe. Předpokládáme, že tak, jak byly nyní u zdravotnických prostředků nastaveny výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění, mnohem lépe odpovídají současné realitě na trhu. Kategorizační strom obsahuje nyní některé, zcela nové úhradové skupiny zdravotnických prostředků, které dříve v zákoně nebyly. Členění zdravotnických prostředků do úhradových skupin je také mnohem jemnější. Již by se nemělo stávat, že ve stejné úhradové skupině budou zatříděny svými užitnými vlastnostmi naprosto neslučitelné zdravotnické prostředky.

Nemělo by se už stát, že prostředek, který je mnohem sofistikovanější, řešící mnohem širší paletu zdravotních problémů, a tudíž je výrazně dražší, bude zařazen do úhradové skupiny s jednoduššími prostředky podobného typu. Neměl by tak vznikat z důvodu srovnání s ostatními zdravotnickými prostředky ve stejné úhradové skupině u některého zdravotnického prostředku neodůvodněně vysoký doplatek. Navíc bude členění a zatřídění často Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který bude spravovat seznam zdravotnických prostředků, revidováno. Objeví-li se špatné zatřídění zdravotnického prostředku, či potřeba vzniku nové úhradové skupiny, neboť nebude vhodné některý zdravotnický prostředek zatřídit do již existující úhradové skupiny, SÚKL bude vzniklou situaci v krátkých termínech řešit.

Je nyní velmi těžké odhadnout, jak se nová zákonná úprava přesně projeví v úhradách a doplatcích cen zdravotnických prostředků samotnými pojištěnci. S ohledem na výše uvedenou, novou zákonnou úpravu lze však předpokládat, že by v mnoha případech mělo dojít ke snížení finanční spoluúčasti pojištěnců. Níže uvádím konkrétní příklady.

Pokud mám uvést konkrétní příklady, tak nejmarkantnější je to pravděpodobně např. u invalidních vozíků. Původně byly v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, v příloze č. 3, oddílu C čtyři skupiny mechanických, invalidních vozíků pro dospělé v úhradách do max. 9 000 Kč, 19 000 Kč, 21 000 Kč a za speciální vozík do max. 55 000 Kč. Nyní jsou nově běžné mechanické vozíky pro dospělé rozděleny do šesti úhradových skupin v úhradách do max. 6 957 Kč, 7 826 Kč, 10 435 Kč, 12 174 Kč, 17 391 Kč a 39 130 Kč. A dále různé speciální mechanické vozíky do pěti úhradových skupin v úhradách do max. 13 043 Kč,  20 870 Kč, 27 826 Kč, 43 478 Kč a 52 174 Kč. Všechny ceny jsou však v novém zákoně uvedeny bez DPH, kterou je nutno k ceně připočíst.

Podobné je to i u zdravotních kočárků a elektrických vozíků, i když zde není nové detailnější rozdělení do úhradových skupin tak masívní. Současně je přímo v zákoně zakotvena v medicínsky indikovaných případech možnost souběžného užívání (a tím úhrady z veřejného zdravotního pojištění) elektrického invalidního vozíku společně s mechanickým invalidním vozíkem jedním pojištěncem. To v původním zákoně nebylo a pojišťovny se souběhům vozíků tvrdě bránily. Pojištěncům pak nezbývalo nic jiného, než si mechanický vozík, který nutně potřebovali, kupovat celý z vlastních prostředků.

Takovýchto, pro zdravotně postižené občany finančně výhodnějších nastavení úhrad je však v aktuálním zákoně více. Třeba chodítka měla původně pouze jednu úhradovou skupinu, nyní jich je v novém zákoně šest. Intermitentních katétrů bylo v původním zákoně hrazeno pouze 150 ks/měs. v maximální ceně 7 500 Kč, po novele 210 ks/měs. v maximální ceně 10 385 Kč/měs. vč. DPH. A tak by se dalo pokračovat. Ale jak jsem zmínil, konkrétní dopady na konkrétní zdravotně postižené spoluobčany ukáže až praxe.

Závěrem bych rád vyzdvihl, že NRZP ČR vysoce oceňuje velmi přínosnou spolupráci s MZ ČR na této novele! Přesto je nutno dodat, že v zákoně o veřejném zdravotním pojištění stále ještě, i po této novele, přetrvávají některá slabá místa, která bude vhodné v budoucnu mnohem lépe legislativně ošetřit.

 

JUDr. Zdeněk Žižka

Specialista na zdravotnickou problematiku
Legislativní odbor NRZP ČR

22.3.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů