České zdravotní pojišťovny mají, podle nich samých i podle údajů OECD, málo prostředků na svůj vlastní provoz a procento, které na to mají podle zákona vyčleněno (3,2%) je nejnižší v Evropě. Stýskají si zároveň na to, že administrativa jim v posledních letech stoupla o 30%. Nabízí se všetečná otázka, čí to bylo zásluhou – zda tím, že si na ně stát vymýšlí další a další neproduktivní byrokracii anebo, že si ji účinně vytváří samy?
Zlomyslně bych dokonce navrhla další snížení procenta na provoz, protože v našem systému, který si na pojistný jen hraje, vlastně mnoho skutečné pojistné agendy tyto instituce nemají. Navíc uváděné procento nijak nevypovídá o kvalitě nebo efektivitě pojišťoven, což by mělo být rozhodující měřítko pro posuzování jejich fungování. Přitom pojišťovnami spravovaná hodnota peněz je značná. Výdaje veřejného zdravotního pojištění byly v roce 2011 více jak 225 miliard korun. Nakládají pojišťovny s těmito prostředky v zájmu pacienta, hospodárně, efektivně a s přidanou hodnotou? Domnívám se, že zatím nikoli ale jen zčásti je to jejich vinou. 
Dnes se ještě pojišťovny mohou vymlouvat na systém a na to jak mají zákonem svázané ruce při nákupu a proplácení zdravotní péče. Pokud však současný ministr zdravotnictví dodrží svůj slib a politická reprezentace přijme nový zákon o zdravotních pojišťovnách, důvodů pro výmluvy ubude. Podle tohoto zákona získají pojišťovny více svobody na politicích a jejich přáních, spravedlivější systém přerozdělení a práv k řízení nákladů ale také povinností a odpovědnosti vůči svým pojištěncům. Toto řízené konkurenční prostředí (stále bude výrazně upravováno zákony a veřejnou kontrolou) by pak mělo nám – konzumentům zdravotní péče přinést více důvodů pro rozhodování o volbě pojišťovny a pro zvažování, která z pojišťoven bude efektivněji spravovat „naše“ prostředky v rámci veřejného zdravotního pojištění.
Podle čeho je možné hodnotit efektivitu zdravotní pojišťovny?
Na prvním místě se pochopitelně nabízí základní ukazatel zdravotního stavu pojištěnců té které pojišťovny. Tento ukazatel je ale dlouhodobý a ukazuje  trendy až v průběhu desetiletí, stejně tak jako údaje hovořící o vlivu zdraví na ekonomické ukazatele jedince, komunit a státu. Na těchto ukazatelích se dlouhodobě dá lépe sledovat efektivita systému zdravotnictví jako celku než efektivita jednotlivých pojišťoven. Navíc víme, že  zdravotnictví jako takové má na zdraví obyvatelstva přímý vliv pouze 15 – 20% (zdroj WHO).
Jak se tedy orientovat a co sledovat, pokud mám zájem být klientem stabilní, efektivní a „přátelské“ zdravotní pojišťovny? Nabízíme několik orientačních bodů, které mohou být nápomocny při výběru z osmi stávajících pojišťoven.
a)     pojistný plán, který odpovídá mým potřebám spolu s bonusy – tedy příjemnými pobídkami starat se o své zdraví
b)    srozumitelnost a spolehlivost informací a forma jejich předávání klientům, včetně samozřejmého přístupu k „osobnímu účtu“
c)     nabídku zdravotnických zařízení, která jsou smluvními partnery a jejich kvalitu
d)    kvalitu, dostupnost a rychlost zdravotnických služeb, které mi pojišťovna zprostředkuje
e)     kvalitu, rychlost a ochotu, se kterou vyřeší mé dotazy, požadavky, podněty….
f)     počet klientů a jejich spokojenost, trendy nárůstu a úbytku klientů
g)     podpora efektivních a potřebných preventivních programů, které mohou jít nad rámec zákonem daných programů
h)    transparentnost procesů, včetně informací o finančním zdraví instituce, veřejné vystupování zástupců pojišťovny
Na závěr důležité upozornění: Zdravotní pojišťovnu lze měnit pouze jedenkrát za rok ale vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je však nutné podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději šest měsíců před uvažovaným datem změny – tedy k 30.červnu předcházejícího roku.
Ivana Plechatá

29.8.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů