Jako statutárnímu zástupci, kterému se, dle slov zdravotnického odborníka Adama Vojtěcha, údajně personálně rozkládá jedna z odborných sekcí ústavu, mi nezbývá, než krátce okomentovat a uvést na pravou míru některé informace uvedené v jeho článku, publikovaném na www.ozdravotnictvi.cz.

Reakce/ilustrační foto

Na pozici ředitele SÚKL působím od února 2014. Již v době přebírání vedení tohoto ústavu SÚKL vykonával některé činnosti spojené s regulací oblasti zdravotnických prostředků, které mu byly delegovány dopisem tehdejšího ministra zdravotnictví z 30. 9. 2013.

SÚKL se připravoval na nabytí účinnosti zákona o zdravotnických prostředcích, a to jak nezbytným náborem nových pracovníků, tak součinností na přípravě uvedeného elektronického nástroje – RZPRO.

Po celou dobu příprav a zejména po převzetí RZPRO k 1. 4. 2015, na základě dopisu ministra Němečka, ústav opakovaně upozorňoval na značnou nespolehlivost technického řešení systému, řadu chybějících součástí nebo funkcionalit a významné nedodělky, které zásadním způsobem brání bezproblémové administraci žádostí. Přesto jsem byl opakovaně písemně ujišťován, že systém je ústavu předáván v bezvadném stavu. Situace byla natolik alarmující, že jsem byl v červnu 2015 nucen jmenovat Příkazem ředitele garanta jednání mezi SÚKL a KSRZIS a sestavit na přechodnou dobu krizový tým, který převzal některá jednání s vlastníkem i dodavateli resp. subdodavateli systému, aby se věci daly do pohybu a začaly se postupně odstraňovat desítky a desítky závad havarijního, blokačního charakteru tohoto informačního systému.

Pouze díky enormní snaze současného vedení sekce a nového vedení organizace KSRZIS se teprve v posledních měsících daří uvést systém do vyhovujícího stavu. Postupně jsou vyřizovány zásadní dřívější resty a prodlevy a významně se zkracují i lhůty na odbavení všech žádostí.

Pokud jde o publikované smyšlenky o katastrofálním řízení sekce, uvádím pouze to, že současně pověřená ředitelka je s problematikou detailně seznámena, neboť se jí věnovala po právní stránce již ve svém původním zařazení v rámci SÚKL. Důrazně tak musím odmítnout jakákoli nařčení z její nekompetentnosti. V hrubém rozporu s realitou jsou pak i slova autora o velkém množství stížností výrobců a distributorů zdravotnických prostředků na neprofesionalitu vedení sekce. Naopak mohu konstatovat, že klíčoví zástupci segmentu v přímé komunikaci se mnou vysoce oceňují profesionalitu a progres současného vedení sekce a odborný přehled, který dříve postrádali. Obávám se tedy, že pokud se k panu Vojtěchovi takové informace donesly – a přiznávám se, že nevím, proč zrovna k němu – jsem přesvědčen, že nekorespondují s rokem 2016. Považuji za minimálně nespravedlivé k těm kolegyním a kolegům, kterým se podařilo nevyhovující stav napravit, aby byli v médiích nuceni číst dehonestující slova o své nekompetentnosti, arogantním a byrokratickém způsobu komunikace, personálním rozvratu apod.

V souvislosti se zmínkou o nenaplněných slibech vedení SÚKL směřovaných k personálnímu posílení sekce snad jen jeden údaj: z původního stavu (k 1. 1. 2015) 29 míst došlo k systematickému navýšení na 51 pracovních míst k 1. 1. 2017, a to cestou postupného legitimního nárůstu tak, jak přibývala agenda.

Skutečně mohu potvrdit, že k odvolání jednoho z dřívějších ředitelů sekce jsem přikročil mj. i proto, že jsem byl informován významnou skupinou podřízených zaměstnanců, že hodlají svoje působení na sekci ukončit, a to z důvodu nekompetentního vedení sekce. Ani zde se však s autorem článku bohužel nesejdeme v časovém období. Opět se tak nestalo v roce 2016, ale výrazně dříve.

Na závěr si dovolím konstatovat, že SÚKL si je velice dobře vědom svých zákonných povinností a s maximální pečlivostí se připravuje na provozování Národního informačního systému zdravotnických prostředků. Vzhledem k tomu, že samotnou přípravu si řídí SÚKL zcela samostatně (a průběžně konzultuje zásadní rozhodnutí s kompetentními osobami na ministerstvu zdravotnictví), mohu s klidným svědomím potvrdit, že systém bude připraven a plně funkční k uvedenému datu 1. 4. 2018. Netřeba tedy prostřednictvím autora ani kohokoli jiného zneklidňovat veřejnost nebo snad atakovat vedení resortu zdravotnictví či další politickou reprezentaci.

Rozumím tomu, že problematika oblasti zdravotnických prostředků je složitá a ne pro každého snadno uchopitelná, zvláště pak, je-li odkázán na informace pocházející ze zdrojů zřejmě již bývalých zaměstnanců ústavu, kterým současné vedení sekce a nezbytné napravování dřívějšího tristního stavu z řady důvodů nevyhovuje. Proto mi dovolte, abych závěrem učinil nabídku nejen autorovi komentáře, ale každému, kdo bude mít pocit, že nemá dostatek relevantních, objektivních a kdykoliv dokladovatelných informací, aby se obrátil přímo na mne. Velice rád veškerou problematiku osobně ozřejmím a na zcela jasně prokazatelných faktech doložím, že kroky, které současné vedení SÚKL a sekce zdravotnických prostředků činí, jdou správným směrem.

 

Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL

 

 

 

 

11.11.2016

autor: Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL


Další články

Na přehled všech komentářů