Onkologická péče je v České republice na vysoké úrovni. Přesto zůstává úmrtnost na nádorová onemocnění zcela nad evropským průměrem. Proč je tomu tak? I špičková péče onkologů nemůže být všemocná, pokud není nemoc včas diagnostikována. Vysokým číslům pak nahrává i vysoký výskyt nádorových onemocnění, který můžeme přičíst absenci komplexních postupů zlepšování životního stylu a snižování rizikových faktorů, kterými jsou např. kouření a obezita. Nová publikace OECD obsahuje v návaznosti  na zjištění několik konkrétních doporučení: posílit je třeba především prevenci, proces schvalování léčby, její dostupnost a screeningové programy.

Dle publikace OECD o onkologické péči, vydané 30.10.2013, učinila Česká republika v uplynulých letech v systému onkologické péče značný posun. Přesto však je zde velký prostor pro zlepšení. Výše zmiňovanou vysokou úmrtnost vysvětluje relativně pozdní diagnostikou a vysokým výskytem nádorových onemocnění v ČR. Počet nově ohlášených zhoubných nádorů je vysoce nad průměrem zemí OECD – zatímco průměrný výskyt činil 260,9 na 100 000 obyvatel v roce 2008, v ČR se číslo vyšplhalo na 288,5. Postupy, které by mohly situaci pomoci, jsou logické: včasné diagnostice pomohou preventivní a screeningové programy, při vysokém výskytu v populaci je třeba cílit na zdravý životní styl. Při absenci centrálně řízených zdravotnických politik je však realizace velice obtížná.

Prevence a zdravý životní styl

První z doporučení OECD má za cíl rakovině předcházet a to především tím, jak žijeme. Velice jednoduchá úvaha, podíváme-li se však na statistická data naší populace, řešení již tak jednoduché nebude. OECD v publikaci vyzdvihla dva rizikové faktory – kouření a obezitu. Počet kuřáků v ČR se v posledních letech zvýšil, a to i při trendu vzrůstajícího odporu části veřejnosti. V roce 2008 kouřilo v Česku 24,6% dospělých, v číslech kuřáků v dětském věku jsme v OECD na krásném druhém místě hned za Rakouskem. Tato pozice je přitom nezáviděníhodná ve srovnání s drtivou většinou ostatních vyspělých zemí. Je opět na vládě a zákonodárcích, aby přijali vhodná opatření na poli omezování kouření. Díky cíleným politikám, chytrému zdanění a odvykacím programům se v USA podařilo čísla stáhnout až na 14,8%. I obezita, jako další rizikový faktor, je na vzestupu. V současné době je zde 21% obézních lidí, oproti průměru 17,6% v roce 2011.

V ČR přitom chybí komplexní přístup ke snižování rizikových faktorů onkologických onemocnění a ke zlepšování životního stylu. Podle publikace OECD se na něm musí podílet celá společnost a všichni aktéři včetně průmyslu a zdravotnických zařízení. Některé státy úspěšně posílily roli praktických lékařů v této oblasti, včetně možnosti finanční motivace.

Dostupnost nové léčby

Proces schvalování nových léčiv je v Česku v porovnání s ostatními zeměmi pomalejší a nové léky se tak obtížněji dostávají na trh. Ani pak však není vyhráno. OECD poukazuje na nestabilitu v dostupnosti léčby i v následujících letech, jelikož záleží na vyjednávání České onkologické společnosti s pojišťovnami a vedením zdravotnického systému.

Pro zajištění nových druhů léčby je dle OECD možné se poučit ve způsobech financování inovativních léčiv aplikovaných úspěšně v jiných zemích. Například v Austrálii nebo Francii byla zavedena léčba vybraných inovativních léků na základě samostatného modelu financování. V Německu jsou protinádorová léčiva financována v rámci DRG systému ve formě „zvláštních dodatečných plateb“ a DRG a další úhradové mechanismy jsou každoročně aktualizovány Národními institutem pro financování nemocnic.

Populační screeningové programy

Včasná diagnostika onemocnění patří mezi nejdůležitější předpoklady úspěšné léčby.  Česká republika sice disponuje systémem informační podpory screeningových programů zhoubných nádorů, dosud však zde nejsou tzv. populační screeningové programy, jejichž nedílnou součástí je adresné zvaní občanů ke screeningu a pokročilé datové zázemí. Pro jejich zavedení je v České republice třeba silná politická a legislativní podpora, která dosud chybí.

Zdroj: Tisková zpráva České onkologické společnosti ČLS JEP, 1.11.2013

22.11.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů