V současné době se vedou polemiky o správnosti rozhodování správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (dále jen SR VoZP), o tom zda mandáty některých jejich zvolených členů jsou v souladu s právními normami, jestli jsou jednání a jejich usnesení právoplatná, nechávají se zpracovávat různá právní tendenční stanoviska (zajímalo by mě kolik finančních prostředků se za ně již vynaložilo a komu se proplatily) a mnozí se tváří, že jsou tou nejpovolanější osobou, která může rozhodnout.

Přitom např. dopis paní bývalé předsedkyně SR VoZP byl zaslán z počítače generálního ředitele (dále jen GŘ) Karla Šteina. Zapomíná se, možná i úmyslně, že rozhodnout může pouze a jedině nezávislý soud. Jsem členem SR VoZP a bývalým dlouholetým jejím GŘ, který tuto pojišťovnu založil a nebudu se na rozdíl od druhých, vyjadřovat k průběhům jednání SR, protože respektuji zákonnou mlčenlivost členů SR, ale vím, že jsem měl právo být zvolen a teď, jako člen SR, mám povinnost se jejich jednání účastnit, protože by mně naopak mohlo být po právu vyčítáno mé nekonání. Proto se divím, některým svým kolegům ve SR, že si tuto svou odpovědnost neuvědomují.

Zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve svém §25 dával možnost VoZP a Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ve svých statutech upravit některá ustanovení odchylně od ostatních zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tento paragraf byl koncem roku 2011 ze zákona vypuštěn s tím, že tyto dvě zdravotní pojišťovny ve svých statutech budou reagovat na tuto změnu. GŘ VoZP Karel Štein předložil do SR VoZP, v roce 2012, návrh upraveného statutu, který byl SR VoZP přijat a jeho znění zasláno , podle zákona, ministerstvu zdravotnictví ČR (dále jen MZ) ke schválení. V tomto statutu, který byl MZ bez připomínek schválen, je stanoveno v souladu se základní listinou práv a svobod občanů, že voleb do samosprávných orgánů VoZP se účastní a mohou být zvoleni též zástupci vojáků v činné službě, vojáků v záloze a vojenských důchodců. Je to logické, protože VoZP byla zřízena jako resortní zdravotní pojišťovna především pro ně a oni se mají podílet prostřednictvím samosprávných orgánů na její činnosti. Vojáci v činné službě se totiž nemohou odborově organizovat. Byl tedy úmysl GŘ Karla Šteina SR VoZP a MZ podvést? Jak je možné, že odborné orgány MZ a vedení tohoto ministerstva tento statut schválily a teď prohlašují, že není v souladu se zákonem? Potom ovšem sami zpochybňují právoplatnost voleb do samosprávných orgánů, které se konaly po účinnosti novelizovaného zákona č. 280/1992 Sb., 12.12.2012 a nad jejichž průběhem toto ministerstvo mělo kontrolu a dozor. Vždyť GŘ Štein sám oslovil svým dopisem zástupce vojáků v činné službě, vojáků v záloze a vojenských důchodců, aby nominovaly své zástupce do těchto voleb. Jestliže se zpochybňuje naše právoplatné zvolení do SR, a to na čtyřleté období, je nutné zpochybnit prodloužení mandátu GŘ Šteina od 1.7.2013, protože právě našimi hlasy zůstal ve funkci. Je nutné zpochybnit i veškerá rozhodnutí SR v tomto uplynulém období.

Co se vlastně chce? Jde pouze o post GŘ nebo o to rozkolísat systém veřejného zdravotního pojištění. Zamyslel se někdo nad tím, že by se měly brát v potaz především zájmy pojištěnců VoZP?

Je to úmysl, nebo diletanství?

Ing. František Beránek, MBA
Člen správní rady VoZP ČR

5.10.2016

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů