Rejstřík:
A Č C Č E F H K L M N O P R S U V

A

ALEN – neziskové občanské sdružení

Adresa: Vratislavova 22/156, 128 00 Praha 2
Webové stránky: http://alen.tym.cz
Zaměrení: Rakovina prsu
Popis: ALEN je neziskové občanské sdružení žen postižených rakovinou prsu.
Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.
Věříme, a všechny naše členky to potvrdí, že s tímto onemocněním se dá žít kvalitní život plný radosti a bohatých aktivit. Naše činnost přispívá ke zlepšení psychického i fyzického zdravotního stavu, k rychlejšímu pochopení a smíření se s nemocí, k začlenění se do života, který se zdál nemocí narušen. Ke splnění těchto cílů pořádáme rekondiční a rehabilitační pobyty na jaře a na podzim každého roku. Chodíme cvičit a plavat, organizujeme vycházky do přírody, víkendové akce za zdravím, kulturní a společenské akce, setkání k výměně informací a předávání zkušeností doplněné lékařskými a zdravotnickými přednáškami. Sdružení ALEN je otevřeno všem ženám, které se potřebují podělit o svou bolest, o své problémy s nemocí, kolem které je ještě stále mnoho zbytečných mýtů, ale také rozdělit se o radosti a zkušenosti s vítězstvím nad onemocněním.

Aliance žen s rakovinou prsu

Adresa: Vinohradská 1513/176, 130 00, Praha 3
Webové stránky: http://www.breastcancer.cz/
Zaměrení: Rakovina prsu
Popis: Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.
Cíle Aliance
- vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace
- poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných
- koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu
- sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu
- zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách

ARCUS – ONKO Centrum

Adresa: Ješov 24, 783 24 Slavětín
Webové stránky: http://arcus-oc.org/
Zaměrení: Rakovina
Popis: ARCUS – ONKO CENTRUM pokrývá potřeby onkologických pacientů napříč spektrem onkologických diagnóz a zároveň respektuje specifické potřeby onkologických pacientů dané typem jejich nádorového onemocnění.
Zaměřujeme se hlavně na informační, vzdělávací a publikační činnost v této oblasti. Pomáháme návštěvníkům s jejich dotazy a radami, jak vyřešit problémy spojené s jejich onemocněním a po léčbě.

Zpět na rejstřík ↑

Č

ČALS – Česká Alzheimerovská společnost

Adresa: Šimůnkova 1600, Praha 8
Webové stránky: http://www.gerontocentrum.cz
Zaměrení: Alzheimerova nemoc
Popis: Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování zdravotních a sociálních služeb především občanům Prahy 8, cílem České alzheimerovské společnosti je podpora pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem občanského sdružení GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku.

ČAPZ- Česká asociace pro psychické zdraví

Adresa: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Webové stránky: http://www.capz.cz
Zaměrení: Psychiatrická péče
Popis: Česká asociace pro psychické zdraví byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti. ČAPZ je otevřená jednotlivcům i organizacím, laikům i odborníkům různých profesí v oblasti péče o duševní zdraví, uživatelům této péče, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, všem, které tato oblast zajímá.

ČAVO – Česká asociace pro vzácná onemocnění

Adresa: Bělohorská 19 Praha 6 169 00
Webové stránky:  http://www.vzacna-onemocneni.cz
Zaměrení: Vzácná onemocnění
Popis: Česká asociace provzácná onemocnění (zkratka ČAVO) vznikla v březnu roku 2012.
Posláním ČAVO je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti.

Česká společnost paliativní medicíny

Adresa: Sokolská 31, 120 26, Praha 2
Webové stránky: http://www.paliativnimedicina.cz
Zaměrení: Senioři
Popis: Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.
Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Český svaz hemofiliků

Adresa: U Nemocnice 1, 128 20, Praha 2
Webové stránky: http://www.hemofilici.cz
Zaměrení: Krev- nemoci
Popis: Jednou z nejdůležitějších rolí svazu je hájit zájmy členů před státními orgány, zdravotnickými pracovišti, zdravotními pojišťovnami a všude, kde je možné kvalitu života ovlivnit.
To se týká nejen samotné Hemofilie, ale také von Willebrandovy choroby.
ČSH spolupracuje se sdružením Hemojunior určeným dětem předškolního věku a jejich rodičům.
V rozhodujících otázkách postupuji společně.

Zpět na rejstřík ↑

C

Cesta domů

Adresa: Boleslavská 16, Praha 3
Webové stránky: http://www.cestadomu.cz/
Zaměrení: Senioři
Popis: Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Zpět na rejstřík ↑

Č

ČIPA – Česká iniciativa pro astma

Adresa: Sokolská 31, 120 00, Praha 2
Webové stránky: http://www.cipa.cz
Zaměrení: Astma
Popis: Průduškové astma postihuje více než 5 % populace. Může vzniknout v kterémkoliv věku. Zvýšené riziko vzniku astmatu je v rodinách, kde se vyskytují alergická onemocnění (alergická rýma, ekzém).
Česká iniciativa pro astma vás bude informovat a bude vám radit, jak s astmatem žít a dosáhnout kontroly nad ním. V mnohém záleží na každém nemocném, jakým způsobem a v jakém prostředí žije. Léky, které dostáváte, jsou účinné s vysokým stupněm bezpečnosti, ale výsledek záleží na tom, jak budete dodržovat pokyny k jejich podávání, jak budete spolupracovat.

ČSDZ- Česká společnost pro duševní zdraví

Adresa: Zvonařova 6, 130 00 Praha 3
Webové stránky: http://www.csdz.cz
Zaměrení: Duševní nemoci
Popis: Jsme nezisková organizace působící už přes 20 let v oblasti duševního zdraví. Nabízíme pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním, klientům v psychické krizi i jejich blízkým formou sociální a psychiatrické poradny, pomoci dalších aktivit následné psychosociální rehabilitace a v neposlední řadě zde probíhá řada volnočasových aktivit. Naším posláním a prvořadým cílem je minimalizace následků duševního onemocnění a co nejkvalitnější zařazení našich klientů do běžného života.

Zpět na rejstřík ↑

E

ESET-HELP

Adresa: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Webové stránky: http://www.esethelp.cz/
Zaměrení: Duševní nemoci
Popis: Občanské sdružení ESET-HELP vzniklo v roce 1995. Naším posláním je rozvoj a péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálniho a právního poradenství. Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit své možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepřiznivý stav, ve kterém se nachází, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života.
Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí, neboť jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

Zpět na rejstřík ↑

F

FRPSP – Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5
Webové stránky: http://www.frpsp.cz
Zaměrení: Sluchově postižení
Popis: Snahou naší organizace je přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení. Usilujeme o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci sluchově postižených dětí do společnosti. Pomáháme při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči sluchově postižených dětí a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o tyto děti pečují.

Zpět na rejstřík ↑

H

Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby

Adresa: Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, V Úvalu 84, 150 06, Praha
Webové stránky: http://www.haima.cz
Zaměrení: Krev- nemoci
Popis: HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

Zpět na rejstřík ↑

K

Klub Afasie

Adresa: Branská 360, Praha 9
Webové stránky: http://www.klubafasie.com/
Zaměrení: Afázie
Popis: Občanské sdružení Klub afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské komunikace, psychické adaptaci na handicap i sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje problematiku afázie mezi odbornou i laickou veřejností.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Adresa: Kudrnova 22/95, 150 06 Praha 5
Webové stránky: http://www.cfklub.cz
Zaměrení: Cystická fibróza
Popis: Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Adresa: Vybíralova 969, 198 00 Praha 9
Webové stránky: http://www.downsyndrom.cz/
Zaměrení: Downův syndrom
Popis: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem prosazuje principy občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením. Obhajuje práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje poradenství v sociálně právní problematice. Snaží se též o nezkreslené a pozitivní informování širší veřejnosti o problematice Downova syndromu. V neposlední řadě pak spolupracuje s organizacemi a odbornou veřejností podobného zaměření v Česku i v zahraničí.

Klub ŽAP

Adresa: Fryčovická 462, 199 00, Praha
Webové stránky: http://www.klubzap.cz
Zaměrení: Rakovina prsu
Popis: Cíle Klubu ŽAP:
- Především snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen
- Zvýšení všeobecné informovanosti o nádorovém onemocnění
- Pomoc při řešení různých zdravotních i sociálních problémů
- Rady týkající se poskytování protetických pomůcek a nároků u zdravotních pojišťoven
- Zlepšení psychické i fyzické kondice

Koalice pro zdraví

Adresa: 5. května 65, 140 21, Praha 4
Webové stránky: http://www.koaliceprozdravi.cz
Zaměrení: Platforma pro dialog mezi jednotlivými skupinami pacientů
Popis: Koalice byla oficiálně založena 2. června 2004 jako obecně prospěšná organizace. Jsme volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem: " ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR "
Chceme vytvořit platformu pro pozitivní dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání řešení jejich problémů a pomoc při jejich realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba organizacím.

Kolumbus – občanské sdružení pro uživatele psychiatrické péče

Adresa: Keplerova 712/32, 400 07, Ústí nad Labem
Webové stránky: http://www.os-kolumbus.org/
Zaměrení: Psychiatrická péče
Popis: Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS je občanské sdružení, které sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele.

Zpět na rejstřík ↑

L

Liga proti rakovině Praha

Adresa: Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8
Webové stránky: http://www.lpr.cz
Zaměrení: Onkologie
Popis: Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace
Naším hlavním cílem je již 25 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. K dosažení tohoto cíle jsme zvolili tři hlavní dlouhodobé programy:
- prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života
- zlepšení kvality života onkologických pacientů
- podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

Lymfom Help

Adresa: Ungarova 678/6, 108 00 - Praha 10
Webové stránky: http://www.lymfomhelp.cz/
Zaměrení: Maligní lymfom
Popis: LYMFOM HELP, o.s. je občanské sdružení, které vzniklo v září roku 2005 z iniciativy několika bývalých pacientů. Ti se rozhodli, že chtějí pomoci dalším pacientům trpícím maligním lymfomem i jejich blízkým, kteří se dostali do podobné situace jako kdysi oni sami.
Od roku 2005 sdružení usiluje o zprostředkování vzájemného kontaktu nemocných, případně jejich příbuzných či blízkých, zároveň také o vytvoření zázemí a zdroje pomoci pro ty, kteří léčbou procházejí anebo léčbu absolvovali a jsou zpět na cestě do svého života. Svou činností navazuje na práci lékařů a usiluje o vytvoření komplexní podpůrné péče pro pacienty s touto diagnózou.

Zpět na rejstřík ↑

M

MAMMA Help

Adresa: Koněvova 150, 130 00 Praha 3
Webové stránky: http://www.mammahelp.cz/
Zaměrení: Rakovina prsu
Popis: Sdružení Mamma HELP nabízí pomoc ženám s rakovinou prsu i jejich blízkým v síti svých bezplatných poraden po celé ČR už od roku 1999.
Více...

MENS SANA o.s.

Adresa: Ukrajinská 1533/13, Ostrava- Poruba
Webové stránky: http://www.menssana.cz
Zaměrení: Duševní nemoci
Popis: Organizace MENS SANA, o.p.s. není "pacientskou" organizací v pravém slova smyslu. Jsme nestátní, nezisková organizace pomáhající lidem se zkušeností s duševním onemocněním a lidem s traumatickým poškozením mozku (dále CS) a také jejich rodinám v regionu Ostrava a blízkém okolí.

Zpět na rejstřík ↑

N

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Adresa: Partyzánská 7, 170 00, Praha 7
Webové stránky: http://www.nrzp.cz
Zaměrení: Zdravotně postižení
Popis: Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením.
NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době má 103 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců.

Národní sdružení PKU a jiných DMP

Adresa: Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
Webové stránky: http://www.nspku.cz/
Zaměrení: Dědičné metabolické poruchy (DMP), fenylketonurie (PKU)
Popis: Národní sdružení PKU a jiných DMP (dále jen NS PKU a jiných DMP) je podpůrná nezisková organizace sdružující pacienty s fenylketonurií a obdobnými dědičnými metabolickými poruchami (DMP) z celé ČR.
Cílem NS PKU a jiných DMP je těmto pacientům a jejich rodinám pomáhat ve všech ohledech každodenního života, spolupůsobit při zlepšování jeho kvality a zmírňovat nepříznivé sociální i zdravotní důsledky těchto onemocnění.

Zpět na rejstřík ↑

O

Občanské sdružení Anabell

Adresa: Masarykova 506/37, 602 00 Brno
Webové stránky: http://www.anabell.cz
Zaměrení: Poruchy příjmu potravy
Popis: Nabízíme komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy – poradenství, terapie, ambulantní léčba.
Poradenství a terapie při řešení obtížných životních situací pro děti, dospělé a celé rodiny.
Nutriční poradenství a terapie při různých zdravotních obtížích (redukce hmotnosti, sportovní výživa, stravování v těhotenství, výživa dětí, odstraňování nevhodných stravovacích návyků aj.).

ONKO UNIE

Adresa: Naardenská 668/19, 162 00, Praha 6
Webové stránky: http://www.onko-unie.cz/
Zaměrení: Rakovina prsu, rakovina děložního čípku, rakovina ovarií
Popis: Cíle společnosti:
• Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
• Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
• Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
• Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
• Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
• Podpora vzdělávání onkologů a zajištěním vysokého standardu kvalifikace lékařů v rámci multidisciplinárních týmů.
• Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
• Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.
ONKO Unie se zaměřuje zejména na rakovinu prsu a ženských orgánů.

OSPDN ČR – Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR

Webové stránky: http://www.spdn-cr.org
Zaměrení: Duševní nemoci
Popis: Hlavní činnost SPDN ČR směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů v oblasti duševního zdraví.
V rámci této činnosti:
- spolupracuje s vládními a zákonodárnými orgány, posuzuje jejich legislativní návrhy a dává k nim připomínky,
- sleduje a vyhodnocuje plnění zákonných a jiných opatření, jejich návaznost na normy České republiky,
- spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi v oblasti duševního zdraví,
- spolupracuje s kontrolními orgány u poskytovatelů služeb pro duševně nemocné,
- pomáhá vytvářet služby pro duševně nemocné,
- zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost v oblasti duševního zdraví

Zpět na rejstřík ↑

P

Paleček – občanské sdružení lidí malého vzrůstu

Adresa: Havlíčkova 229, 411 17, Libochovice
Webové stránky: http://www.palecek.nebesa.cz/
Zaměrení: Lidé malého vzrůstu
Popis: U drtivé většiny členů je malý vzrůst zapříčiněn některou z forem kostní dysplázie. To velmi zjednodušeně řečeno znamená, že ještě před narozením byl z neznámých příčin porušen vývoj jejich kostí a chrupavek. Následkem toho jsou tito lidé nápadně menší než jejich vrstevníci. Tento vzrůst je disproporční, končetiny jsou kratší než trup. Nejčastějším typem malého vzrůstu zapříčiněného kostní dysplázií je achondroplázie, tímto postižením také trpí nejvíce členů. Tak jako v zahraničí jsou však v Palečku také lidé postižení lomivostí kostí, či poruchami, které nesouvisí s kostními dyspláziemi (proporční typy malého vzrůstu).

Parkinson-help o. s.

Adresa: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha
Webové stránky: http://www.parkinson-help.cz
Zaměrení: Parkinsonova nemoc
Popis: Naším posláním je seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných v regionech.
Spolupracujeme s Neurologickou klinikou 1. LF UK v Praze 2 v Kateřinské ulici a se všemi Extrapyramidovými centry v ČR, tedy s centrem v Brně, Praze, Olomouci.
Odbornou garantkou se stala as. MUDr. Zárubová, vedoucí poradny pro Parkinsonovu nemoc ve FN Motol.
Náš tým se postupně měnila a během necelých třech let došlo k personální stabilizaci, přibyli i dobrovolníci a spolupracovníci.
Nastal čas, kdy stojíme na vlastních nohou, a budujeme vlastní členskou základnu.
Máme vypracovanou strategii rozvoje, stali jsme se partnery institucí zdravotních i sociálních.

Zpět na rejstřík ↑

R

Rada seniorů České republiky

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha
Webové stránky: http://www.rscr.cz/
Zaměrení: Senioři
Popis: Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru Západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj.
Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace.

Rozalio – rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, o.s.

Adresa: Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5
Webové stránky: http://www.rozalio.cz
Zaměrení: Očkování
Popis: Sdružením rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí zde zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí.

Zpět na rejstřík ↑

S

Sdružení celiaků České republiky

Adresa: Vyšehradská 49/320 (areál Emauzského kláštera), Praha 2
Webové stránky: http://www.celiac.cz/
Zaměrení: Celiakie
Popis: Sdružení celiaků ČR je největší a nejdéle působící pacientskou organizací tohoto typu v České republice.
Spolupracujeme s předními lékaři, zejména s gastroenterology, členkami našeho Sdružení jsou rovněž dietní sestry. Jsme ve spojení s výrobci potravin, usilujeme o správné a podrobné označování složení potravin a s tím související změny v zákonech a předpisech. Usilujeme též o všeobecnou osvětu, neboť informovanost o bezlepkové dietě je velmi nízká. Podílíme se na projektech, v jejichž rámci prověřujeme kvalitu, chuť i cenovou dostupnost bezlepkových výrobků. Podáváme návrhy na testování bezlepkových výrobků v nezávislých laboratořích a s výsledky testů seznamujeme naše členy. Jsme v kontaktu se zahraničními sdruženími, od kterých získáváme informace a inspiraci pro další aktivity. Naše Sdružení je členem AOECS - celoevropské asociace všech sdružení a klubů celiaků v Evropě.

Sdružení občan, o.s.

Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
Webové stránky: http://www.sdruzeniobcan.cz/
Zaměrení: Všeobecná organizace pacientů
Popis: Podporujeme hledání, vytváření a zavádění takových pravidel ve zdravotnictví, která vedou k posílení postavení občana ve zdravotním systému. Naše představy o uspořádání zdravotnictví se formovaly po léta a na jejich upřesňování se podílely osobnosti ze všech oblastí zdravotnictví.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí

Adresa: P.O.BOX 47, 14021 Praha 4
Webové stránky: http://www.plicni-hypertenze.cz/
Zaměrení: Plicní hypertenze
Popis: Cílem SPPH je vzájemná solidarita a psychická podpora pro pacienty a jejich okolí. Společně se snažíme o zlepšení kvality života nemocných. Nabízíme jim možnost zapojit se do činnosti Sdružení a pomoci tak sobě i ostatním. Chceme vytvářet prostor pro vzájemná neformální setkávání, zprostředkovávat poradenskou službu v oblasti sociálně-právní a pomáhat tak pacientům v jejich všedních starostech.
Důležitým úkolem je šířit v laické i odborné veřejnosti povědomí jak o primární plicní hypertenzi, která se vyskytuje vzácně, tak o tromboembolické plicní hypertenzi, jejíž výskyt je daleko častější a operativní léčba má velmi dobré výsledky.

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

Adresa: Klimentská 9, 110 00, Praha 1
Webové stránky: http://dmoinfo.cz/
Zaměrení: Dětská mozková obrna
Popis: SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s., poskytuje od roku 1991 služby, které jsou zaměřeny na zlepšování kvality života osob s dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO). Naším cílem je snížit sociální vyčlenění klientů s DMO na minimum. Všechny naše služby provází myšlenka - poskytovat ucelenou péči.
Jsme registrované nestátní Zdravotnické zařízení a registrovaná Sociální služba podle platné legislativy a nabízíme proto zdravotní službu Léčebné rehabilitace a Sociálně aktivizační služby na jednom místě.
V rámci komplexu služeb nabízíme také psychologické poradenství a volnočasové aktivity. Vše poskytujeme osobám s dětskou mozkovou obrnou od 7 let věku.

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

Adresa: Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5
Webové stránky: http://www.sdruzenicmp.cz/
Zaměrení: Cévní mozkové příhody
Popis: Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou , o občany ohrožené vznikem této choroby a o občany s jiným poškozením zdraví se symptomatickými příznaky obdobnými poškození CMP.

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

Adresa: Prvního pluku 174/8 , 186 00 Praha 8
Webové stránky: http://www.diadeti.cz
Zaměrení: Diabetes
Popis: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR vzniklo v lednu 1990 jako jedna ze čtyř organizací diabetiků v České republice. Vznik byl iniciován lékaři-diabetology Fakultní nemocnice v Praze – Motole, se kterými sdružení trvale spolupracuje.
Pro realizaci velkého množství aktivit se podařilo sdružení každoročně získat dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR a také finanční prostředky od sponzorů. Díky tomu mohla být také vydána řada publikací, příruček a pomůcek pro děti s diabetem a jejich rodiče.

Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

Adresa: Sámova 32, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Webové stránky: http://www.braillnet.cz/szpoajp/
Zaměrení: Zdravotně postižení
Popis: Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel, dále jen SZPO&JP, je nekonfesní sdružení zejména mladých zdravotně postižených lidí převážně s tělesným handicapem, jehož členy se mohou stát také jejich rodiče, rodinní příslušníci a dále občané, kteří pomáhají zdravotně postiženým, anebo se chtějí pomocí zdravotně postiženým zabývat.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Adresa: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Webové stránky: http://www.sons.cz
Zaměrení: Nevidomí, slabozrací
Popis: Problém slepoty není ve slepotě samotné, ale v tom, že o ní ostatní téměř nic nevědí, a proto se jí bojí. Slepota není konec, slepota může být nový začátek, záleží jen na nás. Proto existuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, spolek s celorepublikovou působností, s více než stoletou tradicí svých svépomocných předchůdců, spolek s téměř desetitisícovou členskou základnou nevidomých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců. Slepota není život ve tmě - spíše než očima vidíme srdcem a rozumem a jsme schopni myslet, pracovat a tvořit stejně jako všichni ostatní, jen se k tomu musíme naučit používat alternativní techniky.

Společnost C-M-T (Charcot-Marie-Tooth)

Adresa: 2. LF UK, Klinika dětské neurologie, V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5
Webové stránky: http://www.c-m-t.cz/
Zaměrení: Charcot-Marie-Tooth, dědičná neuropatie
Popis: Společnost C-M-T je spolek, založený v červnu 1999. Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním Charcot - Marie - Tooth v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Společnost E, Czech Epilepsy Association

Adresa: Liškova 3, 142 00 Praha 4
Webové stránky: http://www.spolecnost-e.cz
Zaměrení: Epilepsie
Popis: Společnost „E“ je nezisková organizace založená roku 1990 rodiči a přáteli osob postižených epilepsií. Je jedinou profesionální sociálně zaměřenou organizací v České republice, která již 25 let podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, a to s celostátní působností, bez ohledu na věk a rozsah postižení. Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Zaměřuje se na šíření informovanosti o této nemoci a životě s ní jak u samotných postižených, tak u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Společnost Parkinson

Adresa: Volyňská 20, 100 00 Praha 10
Webové stránky: http://www.spolecnost-parkinson.cz
Zaměrení: Parkinsonova chobora
Popis: Společnost Parkinson, o.s. sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.
Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů.
Zakládá Parkinson kluby po celém území České republiky – v současné době je jich 20 - jejichž hlavní náplní je organizování docházkového cvičení.

Společnost pro bezlepkovou dietu

Adresa: Koláčkova 4, Praha 8, 182 00
Webové stránky: http://www.celiak.cz
Zaměrení: Celiakie
Popis: POMÁHÁME LIDEM S NESNÁŠENLIVOSTÍ LEPKU
Bezlepková dieta je celoživotním osudem při nemocech jako celiakie či Duhringova dermatitida. Na těchto stránkách se dozvíte všechno důležité, co potřebujete k životu bez lepku – co jíst, kde nakoupit, jak uvařit a napéct, jak se stravovat u nás a v cizině… Můžete se podělit o své zkušenosti, zapojit se do diskuze, doporučit svojí oblíbenou prodejnu či restauraci…

Společnost pro mukopolysacharidosu

Adresa: Chaloupky 35, 772 00, Olomouc
Webové stránky: http://www.mukopoly.cz
Zaměrení: Mukopolysachridosa
Popis: Společnost pro mukopolysacharidosu je dobrovolným charitativním sdružením rodin dětí,
které jsou nemocné smrtelnou nemocí MUKOPOLYSACHARIDOSOU (MPS).

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Adresa: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Webové stránky: http://www.huntington.cz/
Zaměrení: Huntingtonova choroba
Popis: SPHCH byla založena v roce 1991 jako svépomocné občanské sdružení, aby vytvořila podpůrný a vzdělávací program na pomoc pacientům trpícím Huntingtonovou chorobou a jejich rodinám, aby lépe porozuměly problémům a byly schopny je překonávat; a na podporu výzkumu různých aspektů této nemoci.
Společnost však nepracuje pouze pro pacienty trpící HCH, ale též pro osoby v riziku a pro pečovatele, na které je kladeno největší, a často desítky let trvají břemeno péče o celou rodinu.
Pro osoby v riziku jsou nejdůležitější otázky genetického testování a dalšího vyrovnání se s osudem. Zde má největší význam edukace genetiků, psychologů a psychiatrů.
Pro pečovatele jsou připravovány jednak edukační přednášky z oblasti péče opacienta s HCH, jednak jsou zvány firmy, které prezentují své produkty, které usnadňují péči o pacienta s HCH. Nezapomínáme ani na psychologickou podporu pečovatelům a na relaxační techniky.

Svaz pacientů ČR SOP

Adresa: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
Webové stránky: http://www.pacienti.cz/
Zaměrení: Všeobecná organizace pacientů
Popis: Svaz pacientů ČR SOP je členem Mezinárodní aliance pacientských organizací IAPO se sídlem v Londýně. Podílí se na přípravě zákonů, vyhlášek a předpisů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdravotnických zařízení, prosazuje volbu zástupců organizací pacientů ve správních orgánech zdravotních pojišťoven, účastní se jednání Zdravotního a soc. výboru Poslanecké sněmovny a v zájmu pacientů předkládá doporučení k návrhům zákonů.
Svaz pacientů ČR vede bezplatnou poradnu pro pacienty.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00,Praha 8
Webové stránky: http://www.spcch.cz/
Zaměrení: Civilizační choroby
Popis: Již 25 let mohou lidé postižení civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocní a senioři v celé České republice využívat nabízené aktivity a služby místních organizací SPCCH, které pracují pod záštitou Centra služeb SPCCH.
V rámci celé České republiky funguje síť 330 organizací a klubů SPCCH v 290 městech a obcích a v současnosti sdružuje 55000 členů.
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění.

Zpět na rejstřík ↑

U

Unie pacientů ČR

Adresa: Dobnerova 468/1, 160 00, Praha 6
Webové stránky: http://www.uniepacientu.cz/
Zaměrení: Všeobecná organizace pacientů
Popis: Unie pacientů usiluje o maximální informovanost o onemocněních, zásadách správné klinické praxe a moderních trendech léčby a prevence mezi širokou veřejností.
UPČR byla založena v roce 2005. Její členská základna je tvořena pacienty ze všech krajů ČR. V roce 2010 překročila hranici 15 000 členů. Členové UP ČR jsou ve věkovém rozmezí 18 – 89 let.
Členství v UP ČR je bezplatné a poskytuje svým členům mnohé výhody jako např. slevy ve vybraných lékárnách, slevy doplňků stravy, právní a odborná doporučení.

Unie Roska – česká MS společnost

Adresa: Senovážné náměstí 994/2, 110 00, Praha 1
Webové stránky: http://www.roska.eu/
Zaměrení: Roztroušená skleróza
Popis: Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život. Ve své činnosti navázala na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených přitom ji realizujeme také v samostatných regionálních Roskách s využitím iniciativy „zdola". Sdružení má celorepublikovou působnost ve všech 14 krajích ČR a má více než 3 300 členů.

Zpět na rejstřík ↑

V

VIDA

Adresa: Kamenická 25, 170 00, Praha 7
Webové stránky: http://www.vidacentrum.cz
Zaměrení: Duševní nemoci
Popis: VIDA je občanské sdružení, které smysluplně využívá osobní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.
VIDA chce podporovat rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.