Na serveru OZdravotnictví se vyjadřujeme komentáři a ničím nezkreslenými fakty a zapojujeme se do společenské diskuze s cílem napomoci k její kultivaci, protože témata zdravotnictví a lékové politiky se dotýkají každého z nás. Chceme jako tým hledat, pojmenovat a případně i navrhovat řešení slabých míst, která vznikají v důsledku neefektivně nastaveného systému zdravotnictví. Jde nám o diskusi objektivní, nezaujatou, založenou na faktech, která nebude konfrontačně rozdělovat zúčastněné aktéry, ale bude je spojovat a hledat cestu ke shodě.
Domníváme se, že cílem plánování a veškerého konání ve zdravotnictví je dostupná, kvalitní, a včasná péče pro pacienta, prostředí motivující lékaře takovou péči poskytovat, dlouhodobá finanční udržitelnost péče pro plátce a transparentní, předvídatelné prostředí pro zdravotnický průmysl.
Jsme přesvědčeni, že informovaný a dostatečně poučený pacient, vědom si vlastních práv, ale také povinností vůči svému zdraví, musí být v centru všeho dění. Co se týče práv pacientů, současná legislativa jde pomalými kroky správným směrem, ale problémem stále zůstává vymahatelnost a praktické naplňování těchto práv. Co je pacientovi platné, že mu ústava a další zákony garantují péči, když následně takovou péči dostane se zpožděním, nebo dokonce vůbec? Pacientské organizace hrají a budou hrát stále větší roli při prosazování práv pacientů a tyto webové stránky jim svými informacemi chtějí být nápomocny.
Lékař, jako poskytovatel péče, je dobrým lékařem ku prospěchu pacienta, jen pokud jsou naplňovány také jeho potřeby. Zdaleka nejde pouze o finanční uspokojení, jak se někdy lékařům podsouvá. Málokterá profese vyžaduje tolik času k celoživotnímu studiu jako je to u lékařů. Umožnit lékaři studovat, profesně se rozvíjet a přicházet s novými podněty pro svou práci je velmi silná motivace. Stejně tak je důležité oprostit lékaře od zátěže přehnané administrativy a zbavit ho morálních dilemat při rozhodování mezi postupem lege artis, tedy podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí, a regulačními opatřeními ze strany plátců.
Plátci, tedy pojišťovny, musí mít mechanismy k tomu, aby péče byla skutečně dostupná tzn. aby šla správná léčba, správnému pacientovi ve správný čas a aby byla dlouhodobě také finančně udržitelná. Zdravotní pojištění musí být skutečným individuálním pojištěním a nikoli humanitární daní. Vztah mezi poskytovatelem a plátcem musí být vztahem rovným, podléhajícímu konkurenčnímu prostředí.
I zdravotnický průmysl (výrobci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, distributoři apod.) má zájem na tom, aby se mohl, stejně jako jiné podnikající subjekty, rozvíjet a vytvářet zisk. Protože moderní léky, diagnostické metody a přístroje mají významný vliv na prodlužování věku ve vyspělých zemí a umožňují kvalitní přežití i u nemocí, které před 30 lety byly pokládány za neléčitelné, potřebují prostředí s jasnými pravidly, které se nebude měnit každého půl roku.
Jsme přesvědčeni, že při dobré vůli, kvalitních argumentech a validních datech lze najít dohodu a průnik mezi všemi výše uvedenými zájmy.