V záplavě „covidových“ zpráv v médiích zůstává mnoho témat neprávem opomíjeno. Jedním z nich je projekt HSPA, z angličtiny Health System Performance Assessment. Co tento projekt přinese a co bude znamenat pro pacienty, jsme se ptali ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a Lenky Poliakové, ředitelky Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním resortu zdravotnictví.

Je možno uvést, co by mohl projekt HSPA zlepšit v českém zdravotnictví?

Ministr Vlastimil Válek: V programovém prohlášení si naše vláda pro oblast zdravotnictví vytyčila jako jeden ze svých cílů zvýšení transparentnosti a rozvoj systematického měření např. kvality zdravotních služeb. Projekt zavedení HSPA v České republice do této vize dobře zapadá a jsem proto rád, že tento projekt na ministerstvu běží. Projekt bude mít pozitivní přínos pro úroveň debaty o zdravotnictví, a to v podobě více dat dostupných odborníkům i veřejnosti, dat, která poslouží k systematickému, opakovanému a transparentnímu hodnocení výkonnosti našeho zdravotnictví.

Můžete vysvětlit, co je podstatou projektu HSPA?

Ředitelka Lenka Poliaková: HSPA je, zjednodušeně řečeno, souborem indikátorů, které popisují výkonnost zdravotnického systému. Obvykle se indikátory řadí do několika dimenzí, které vypovídají například o kvalitě péče, o její dostupnosti, ale též o rovnosti v přístupu k péči či o finanční udržitelnosti systému. Tím, že jednotlivé indikátory jsou pravidelně aktualizovány, je zveřejněna metodika jejich výpočtu stejně jako jejich základní interpretace, poskytují tak širokému spektru stakeholderů solidní a komplexní přehled o tom, jakým směrem se zdravotní systém v zemi vyvíjí a zda se v určitých oblastech v čase zlepšuje či zhoršuje. Zároveň indikátory typicky obsahují i mezinárodní srovnání a je díky nim možné posoudit, jak si jako ČR vedeme v konkrétních zdravotních oblastech v porovnání se zahraničím.

Jaké je tedy využití zmíněných indikátorů?

Ředitelka Lenka Poliaková: V zemích, které HSPA zavedly, jsou indikátory buď přímo zveřejňovány a zpřístupněny široké veřejnosti, anebo jsou součástí pravidelných reportů například pro příslušné ministerstvo či pro parlament. Takto reportované pak indikátory slouží jako základ zdravotní politiky založené na důkazech (evidence-based policy) a dávají stakeholderům ve zdravotnictví relevantní a podložené informace o tom, které oblasti zdravotního systému je třeba zlepšit, a zároveň umožňují kvantitativně vyhodnocovat efekt přijatých zdravotních reforem.

Předně nám HSPA projekt ukáže, kde ČR zaostává za zahraničím nebo projevuje zhoršující se trend. Díky tomu bude možné provést cílené reformy a přijmout konkrétní opatření, která pak bude možné vyhodnotit. Také se tím ukáže, které změny např. v nastavení financování systému nepřinášejí zdravotnictví užitek a bylo by možné finance alokovat jinam. 

Ministerstvo zdravotnictví očekává, že HSPA pozvedne obecnou úroveň diskuze o problémech a řešeních ve zdravotnictví z roviny teorie a dojmologie na úroveň diskuze o datech, indikátorech a empirických analýzách. Pokud bychom měli uvést konkrétní příklad, tak jedním z cílů projektu CZ-DRG je snížení čekacích dob na výkony, které víme, že by z hlediska teorie mělo nastat, ale dosud nedošlo k empirickému vyhodnocení. Pokud bychom měli HSPA k dispozici, uměli bychom tento efekt posoudit a na jeho základě pak případně přizpůsobit implementaci CZ-DRG.

Kdy se dočkáme prvních výstupů projektu?

Ředitelka Lenka Poliaková: V současné době probíhá první etapa projektu, na němž s ČR za podpory Evropské komise spolupracuje OECD. V rámci této etapy probíhají konzultace se stakeholdery, kteří by měli do HSPA buď přispívat anebo z něj naopak informace čerpat. Dosud proběhly dva workshopy, na prvním z nich se diskutovala otázka využití a rozsah HSPA v České republice. Na druhém workshopu byli účastníci seznámeni s příklady HSPA ve světě. Koncem ledna proběhne již třetí workshop, tentokrát mapující dostupné datové zdroje, které lze pro HSPA využít. Začátkem roku 2023 bude v souladu s harmonogramem projektu navržen draft prvního uceleného HSPA reportu – tedy první skupiny indikátorů. 

24.1.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů