Přinášíme rozhovor s Národní koordinátorkou pro oblast protidrogové politiky Jarmilou Vedralovou. Ta je současně také výkonnou místopředsedkyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelkou Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Jak se liší podzimní vlna koronaviru oproti té jarní z hlediska spotřeby alkoholu a jiných návykových látek?
V současné době ještě nemáme k dispozici kompletní statistiky, nicméně lze předpokládat obdobný vývoj jako u první vlny.


Existují konkrétní statistiky, či alespoň odhady, jak se závislost na návykových látkách zvýšila?

V jarní vlně došlo ke zvýšení o 5 až 10 % v užívání návykových látek, kdy intenzivní uživatelé, tj. ti, kteří užívali návykové látky nebo vykázali závislostní chování v posledních 12 měsících, velmi často (denně nebo téměř denně) svou míru užívání (během nouzového stavu) spíše zvýšili, zatímco méně intenzivní uživatelé ji spíše snížili. Nyní odhadujeme opět obdobné zvýšení míry užívání u intenzivních uživatelů, a snížení míry užívání u nepravidelných, příležitostných uživatelů. To platí u alkoholu, sedativ, konopí. Nicméně vznik závislosti (předchází tomu rizikové, problémové užívání návykových látek) jako takové je dlouhodobější proces, proto je v tuto chvíli těžko předpovědět přesná čísla.


Pokud ano, připravujete v reakci na tento vývoj nějaká konkrétní opatření?

Celkově letos jako každoročně posilujeme nárůst dostupnosti adiktologických služeb, včetně programů primární prevence. Při první vlně jsme také vypsali dotační řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR, kde byl brán prioritně zřetel na finanční zajištění řešení negativních dopadů způsobených pandemii onemocnění novým koronavirem (COVID-19) v adiktologických službách. O dalších opatřeních jednáme.


Změnila se struktura spotřeby alkoholu a jiných návykových látek, např. směrem k méně kvalitním a levnějším?

Změnu nabídky, respektive spotřeby alkoholu z hlediska kvality jsme nesledovali.

30.11.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů