OTÁZKA TÝDNE:

Synovi je 24 let a studuje na vysoké škole, takže pojistné za něj platí stát. Nyní se léčí po těžkém úrazu a nebude moci delší dobu ve studiu pokračovat. Když studium přeruší, jak to bude s platbou pojistného?

Otázka/ilustrační foto
ODPOVĚĎ:

Váš syn bude při splnění stanovených podmínek nadále posuzován jako nezaopatřené dítě a bude za něj plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, a to nejen jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, ale i pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, nebo je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

V době přerušení studia na vysokých školách (i na školách středních) se obecně nejedná o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, a proto nelze uznat dítě za nezaopatřené. Výjimkou je však právě případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a student (nebo jeho zákonný zástupce) předloží zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Tento doklad musíte ovšem předložit co nejdříve – skutečnosti, od nichž se odvíjí vznik nebo zákon povinnosti státu platit pojistné, je pojištěnec povinen oznámit do osmi dnů.

Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře pak bude nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je student považován za nezaopatřené dítě. Jestliže nebude následně bez odkladu ve studiu pokračovat, musel by si začít hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, jestliže by současně nepodnikal, nebyl zaměstnán nebo by za něj nehradil pojistné stát z jiného důvodu než jako za studenta.

Pokud tedy nyní zdravotní pojišťovně doložíte, že k přerušení studia došlo ze zdravotních důvodů, bude za vašeho syna nadále plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát – ovšem jen do jeho 26 let. To samé platí, když bude po uzdravení ve studiu pokračovat. Po dosažení 26 let by si v obou případech musel začít hradit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (opět: jestliže by současně nepodnikal, nebyl zaměstnán nebo by za něj nehradil pojistné stát z jiného důvodu než jako za studenta). Výši pojistného pro OBZP stanoví přímo zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění jako 13,5 % z aktuální minimální mzdy.Otázka/ilustrační foto

4.9.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv