Unikátní Centrum lékařských simulací pro pregraduální výuku studentů lékařství a příbuzných oborů slavnostně otevřela 6. dubna 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pracoviště, jež 1. LF UK po roce pilotního provozu rozšířila do nynější podoby, je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v ČR. Ročně jím projde více než 700 studentů fakulty.Simulace

Specializované místnosti věrně napodobující nemocniční prostředí včetně lékařských přístrojů jsou umístěny v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Roli pacientů plní sofistikované figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž simulátory reagují.

„Simulační výuka umožňuje studentům získávat medicínské znalosti a především rozšiřovat praktické dovednosti. V dnešní době neoddělitelně patří k moderní pre- i postgraduální přípravě lékařů. Pomáhá překonávat logistické problémy klinické výuky, vyplývající mimo jiné ze stále se zkracující doby hospitalizace, spektra pacientů, které ne vždy pokrývá všechny diagnózy, přesunu značné části nemocných do ambulantní péče atd. Provoz modelů a simulátorů, který vyžaduje expertní zázemí kvalifikovaných učitelů, sice představuje pro fakultu nárůst nákladů, avšak z dlouhodobého hlediska přináší příznivý efekt pro kvalitu lékařské péče – tedy i pro zdraví populace,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., připomněl, že se výuka na simulátorech stala novým standardem ve vzdělávání lékařů na všech renomovaných univerzitách. „Z pedagogického hlediska je důležité, že simulace umožňují dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech, a to již od prvních ročníků studia,“ řekl prof. Kittnar.

Čtyři specializované učebny zaujímají celkovou plochu 150 m2. Jsou vybaveny třemi počítačem řízenými pacientskými simulátory iStan, SimMan a Resusci Anne Simulator. Jde o špičkové výrobky světových výrobců (CAE a Laerdal Medical) v pořizovací hodnotě přes tři miliony korun. V učebnách jsou rovněž pacientské monitory, infuzní technika, ventilátory, defibrilátory, ultrazvuk, polohovatelná nemocniční lůžka a řada zdravotnických pomůcek.

„Pro nácvik jednotlivých praktických dovedností mají studenti k dispozici mnoho specializovaných trenažérů a modelů – například pro zajištění dýchacích cest, zavedení centrálního žilního katetru, odběr žilní i tepenné krve, ultrazvukem řízenou katetrizaci, intraoseální přístup, hrudní punkce a drenáž, lumbální punkce a další,“ doplnil MUDr. Mlček z Fyziologického ústavu 1. LF UK.

Centrum je určeno především výuce studentů medicíny, ale díky svému vybavení umožňuje i trénink lékařů a dalších zdravotnických profesí. Uskutečnily se zde již kurzy pro traumatology a anesteziology.

6.4.2016

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv