Jak konkrétně by projekt LUCAS mohl pomoci pacientům s rakovinou plic?

Od projektu LUCAS si slibujeme, že s jeho pomocí budeme schopni identifikovat rozdíly ve struktuře a rozsahu péče o pacienty s bronchogenním karcinomem a porovnávat je s výsledky léčby. Cílem je zajistit rovnější přístup k plnohodnotné zdravotní péči po celé ČR. V současné době máme sice detailní přehled o tom, kde se používá nákladná inovativní léčba, ale v podstatě nevíme, jak efektivně je léčena většina ostatních pacientů, pro které není tato moderní léčba indikována. Dále očekáváme, že díky projektu LUCAS budeme schopni lépe rozdělovat finanční zdroje a optimalizovat dostupnost péče s důrazem na kvalitu.


Bude jeho prostřednictvím možné odhalit rakovinu plic dříve než doposud?

Dnes jsou v projektu LUCAS sledováni pacienti, kterým již byla diagnóza stanovena. Projekt necílí primárně na prevenci, nicméně bude velmi užitečným nástrojem pro hodnocení efektivity screeningového programu připravovaného ministerstvem zdravotnictví. Pokud tento preventivní program bude dobře fungovat, očekáváme, že se zvýší počet pacientů v časných stádiích, kterých je aktuálně bohužel jen necelých 15%. Naše pojišťovna však již nyní podporuje prevenci, zdravý životní styl a odvykání kouření.

Projekt by nám měl pomoci provést srovnání poskytovatelů zdravotních služeb, účinněji hodnotit jejich strukturu, dispozice, vybavení, nastavených úhrad, apod. a v neposlední řadě podpořit lepší koordinaci zdravotních služeb specializovaných center s terénními ambulantními specialisty a segmentem primární péče.

Kolik pacientů s rakovinou plic každoročně eviduje ZP MV ČR?

ZP MV ČR evidovala v roce 2019 celkem 1250 klientů s nádorem průdušek a plic. Na léčbu tohoto onemocnění pojišťovna vydala celkem 80 mil. Kč.

Má ZP MV ČR preventivní programy pro předcházení této nemoci?

Těm klientům, kteří chtějí prokazatelně skončit s kouřením, přispívá ZP MV ČR z fondu prevence na léčebné prostředky, jako jsou žvýkačky, náplasti nebo spreje, zakoupené v lékárnách či v Centru pro závislé na tabáku. 

2.10.2020

Text: ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech rozhovorů