Systematické měření kvality zdravotní péče je oblastí, kde Česká republika doposud zaostává za vyspělými státy. Zlepšit se to snaží Kancelář zdravotního pojištění a její ředitel Ladislav Švec.

Pane řediteli, v současnosti u vás probíhá projekt měření kvality péče. Co je jeho podstatou a co by měl v českém zdravotnictví zlepšit?

Sledování, kontrola a obecně nejvyšší dosažitelná úroveň kvality hrazených zdravotních služeb je pochopitelně jedním z prvořadých zájmů českých zdravotních pojišťoven. Cílem naší agendy je pro tento účel postupně vytvářet ukazatele, které měření a sledování kvalitativních parametrů umožňují. Ukazatelem přitom není jakákoliv statistika. Musí splňovat řadu kritérií. Doporučení ukazatele vždy předchází dlouhodobý vývoj, zajišťovaný ve spolupráci se špičkovými zástupci dané odbornosti. 

Zjednodušeně řečeno, cílem je nejdříve definovat co, a jakým způsobem lze ve vztahu ke kvalitě sledovat. Následně na základě dat o vykázané péči zjistit aktuální stav. Po vyhodnocení reálného stavu projednat a realizovat případné kroky ke zlepšení. Minimálním způsobem využití je u každého ukazatele poskytnutí zpětné vazby poskytovatelům. Ti si mohou prostřednictvím Portálu ukazatelů puk.kzp.cz ověřit, jaký je jejich výsledek z hlediska sledovaného parametru, porovnat se s prahovou, či referenční hodnotou a s výsledky ostatních. Samozřejmě v anonymní formě. 

Stejně jako v jiných oblastech lidského života zde platí, že chceme-li něco zlepšit, musíme nejdříve vědět, jak na tom jsme. Ukazatele dále slouží například jako podnět a podklad pro potřebnou centralizaci péče. Mohou být nástrojem pravidelné kontroly plnění kvalitativních kritérií, stanovených pro centra vysoce specializované péče. Mohou být podkladem pro bonifikační programy ZP a mají řadu dalších způsobů využití, směřujících vždy ke zlepšení a zvýšení efektivity péče o naše pojištěnce. Věříme, že uvedená cesta může významně posunout organizaci celého systému na vyšší kvalitativní úroveň. Úroveň, založenou na informaci o reálných výstupech a méně na dojmech, předpokladech, nebo vlivech zájmových skupin.       

Jakých oblastí se měření kvality týká?

Obecně vzato všech, u kterých existují dostatečné datové zdroje a prokazatelný vztah mezi dostupnými údaji a kvalitou, nebo efektivitou zdravotní služby. Aktuálně jsme například  ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a odbornou společností dokončili poměrně obsáhlou sadu ukazatelů, mapujících oblast cévních mozkových příhod. Tato oblast je již včetně průběžného sledování výstupů podchycena i příslušným Věstníkem MZ ČR. 

Dále postupně pracujeme na řadě ukazatelů v oblasti chirurgie. Některé jsou již ve fázi implementace, na jejímž konci by měla být centralizace výkonů, vyžadujících vysokou míru erudice celého odborného týmu. Příkladem takového výstupu je probíhající proces, směřující k centralizaci resekce pankreatu a rekta. Velmi zajímavou a společensky významnou oblastí je potom měření a sledování preskripce antibiotik. Zde jsme zatím dokončili sady ukazatelů pro všeobecné lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost. V této oblasti spolupracujeme mimo jiné i s Národním antibiotickým programem. Cílem je zvrátit nepříznivý trend a učinit vše, co je v našich silách, proti zásadnímu civilizačnímu riziku spočívajícímu v antibiotické rezistenci. 

V řadě dalších významných oblastí jsou ukazatele ve vývoji. Věříme, že se nám je podaří co nejdříve posunout do další fáze. Obecně je ale nutné konstatovat, že nejde o jednorázovou aktivitu. Příprava ukazatele, měření, sledování a zavedení výstupů hodnocení do praxe je v zásadě kontinuálním procesem, vyžadujícím mimo jiné pravidelnou aktualizaci.         

Je ambice, aby ukazatele kvality péče používaly zdravotní pojišťovny jako kritérium pro úhrady či bonifikace?

Ano, byli bychom rádi, kdyby se v dlouhodobějším horizontu podařilo postupně zavést do reálného života i tento metodicky předpokládaný způsob využití.  

18.2.2022

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů