Závislosti různého druhu postihují všechny věkové kategorie. V dnešní době je tedy více než kdykoliv předtím zapotřebí odborníků, kteří jsou schopni těmto lidem pomoci.Dosud jedinou vysokou školou v ČR, která dokáže takové specializované odborníky, tedy adiktology, v plné šíři vzdělávat, je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Studenti zde mohou získat bakalářský, magisterský i doktorský stupeň vzdělání v oboru adiktologie. Na fakultě bylo toto studium poprvé otevřeno v akademickém roce 2005/2006 – v příštím roce tedy oslaví 10 let své existence.

Závislosti/ilustrační foto

„Být první kdo buduje nový obor je nesnadné a rizikové. 1. LF ovšem výzvy vždy vyhledávala a přijímala,“ řekl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Svou šíří a mezioborovou koncepcí je obor unikátní nejen v ČR, ale i v celé Evropě i zámoří. „Silnou stránkou českého modelu proti většině zahraničních je vyváženost teorie a klinické přípravy a homogenita studijního programu na všech třech zmíněných úrovních,“ uvádí prof. Miovský.

Adiktologie je interdisciplinární a transdisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a minimalizaci poruch a nemocí souvisejících s užíváním návykových látek a poruch vznikajících v souvislosti s různými formami závislostního chování. „Smyslem vzdělání adiktologa je poskytnout mezioborový pohled na návykové látky a jejich uživatele v celém spektru závislostí – od kouření, alkoholu, léků, přes pervitin, heroin až po nelátkové závislosti, jako je gambling, internet atd.“ vysvětluje prof. Miovský. Díky širokému mezioborovému záběru je adiktolog vybaven výhodně ke komunikaci s jednotlivými profesemi, které tu tradičně byly – jako jsou psychiatři, kliničtí psychologové, zdravotní sestry, nutriční terapeuti, ale i speciální psychologové či sociální pracovníci. Adiktolog zná základy každé z těchto profesí a umí pacienta provádět kontinuálně napříč celým léčebným procesem. „Smyslem jeho práce je propojovat a integrovat, nikoli nahrazovat či narušovat,“ říká profesor Miovský.

Podle prof. Miovského je pro vystudované adiktology v ČR velké pole působnosti. „Mnohé z aplikačních oblastí se teprve utvářejí a začínají otevírat např. v práci s kuřáky, dále ve velmi podceněné oblasti, jakou je alkohol. Stojíme také na prahu zrodu dětské a dorostové péče, ale také ještě většího segmentu, kterým je gerontoadiktologická péče,“ říká prof. Miovský. Uzavírá, že u nás sice existují velmi propracované programy pro injekční uživatele drog, ale těchto uživatelů je v porovnání s ostatními závislými nejméně a pro statisíce kuřáků, alkoholiků a dalších nemocných je nabídka výrazně chudší a v mnoha částech České republiky je dnes např. specializovaná ambulantní péče zcela nedostupná.

Nelékařská zdravotnická profese adiktologa je ukotvena v Zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních (Zákon č. 96/2004 Sb.).

V ČR je přibližně:

2,000.000 kuřáků

750.000 rizikových konzumentů alkoholu

400.000 uživatelů marihuany

Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog jsou Praha a Ústecký kraj, dále také kraje Karlovarský a Liberecký.

Adolescenti:

60 % dospívajících jsou pravidelnými konzumenty alkoholu

30 % mladistvých začalo s pravidelným kouřením již v 11 letech

 

7.11.2014

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv