OTÁZKA TÝDNE:

Jakým odvodům podléhají příjmy z dědictví? V dědickém řízení jsem získala peníze v hotovosti, byt v osobním vlastnictví, který budu následně pronajímat, a akcie ještě z kupónové privatizace, které chci co nejdřív prodat. Musím něco z toho hlásit zdravotní pojišťovně a zohlednit v pojistném na zdravotní pojištění?

E-mail @ symbol/ilustrační foto

ODPOVĚĎ:

Co se týká daní, tak jen stručně: z dědictví se daň neplatí, příjmy z pronájmu bytu jsou předmětem daně z příjmů (viz § 9 zákona o daních z příjmů), příjmy z prodeje cenných papírů jsou od daně osvobozeny, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč (viz § 4). Kdybyste akcie hned neprodala a měla z nich dividendy, daňově je řešit také nemusíte – budou zdaněny hned u zdroje 15 procenty. Na podrobnosti ohledně daní se ale případně musíte zeptat na finančním úřadu.

Zdravotní pojišťovně není třeba dědictví jako takové nijak oznamovat. Z majetku nabytého dědictvím, z dividend a prodeje akcií nebo z kapitálového majetku se neplatí zdravotní pojištění. Pojištěnec, který by měl pouze tyto příjmy (tj. nebyl by zaměstnancem nebo OSVČ a nebyl by ani „státním pojištěncem“), si ale musí vyřešit svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Znamenalo by to ohlásit své zdravotní pojišťovně, že spadáte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, a platit každý měsíc pojistné na zdravotní pojištění ve výši vypočítané z minimální mzdy; hodnota výše uvedených příjmů na toto pojistné však nemá vliv. OBZP platí (při minimální mzdě 9 900 Kč) pojistné ve výši 1 337 Kč měsíčně.

Obdobná situace je u příjmu z pronájmu, byť půjde o pravidelně přicházející částky. Zdravotní pojišťovně nic ohlašovat nemusíte, částka získaná z pronájmu bytu se ve výpočtu pojistného neobjeví (ani když jste „z jiného titulu“ osoba samostatně výdělečně činná). Zdanit tento příjem ale musíte (pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmů podle § 9 zákona o daních z příjmů slouží příloha číslo 2 daňového přiznání). Pouze kdybyste měla na pronájem nemovitosti příslušné živnostenské oprávnění, resp. měla danou nemovitost zapsanou v obchodním majetku, jednalo by se o příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Z nich se pojistné na zdravotní pojištění odvádět musí; dotyčný musí být na pojišťovně registrovaný jako osoba samostatně výdělečně činná a plnit jako OSVČ všechny stanovené povinnosti.

22.8.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv