OTÁZKA TÝDNE:

V červnu ukončím bakalářské studium a jsem přihlášena k přijímacím zkouškám na navazující studium magisterské. Výsledek se dozvím až v průběhu července, pokud bych musela využít možnosti odvolání, tak až v srpnu nebo září. Do kdy za mě bude jako za studenta platit pojistné stát?

Otázka/ilustrační foto

Termín, do kdy je pojištěnec považován za studenta (resp. za nezaopatřené dítě) a hradí za něj pojistné stát, se odvíjí od skutečnosti, zda v následujícím školním roce pokračuje bez přerušení v dalším studiu, či nikoliv.

Budete-li přijata k dalšímu studiu na vysoké škole, bude za vás hradit pojistné stát i po celou dobu mezi studii, tzn. od ukončení bakalářského studia až do dne, kdy se opět stanete studentem vysoké školy v magisterském programu. Toto období může činit maximálně tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž bylo ukončeno bakalářské studium, tedy maximálně do 30. září. Toto další studium je třeba zdravotní pojišťovně doložit, a to nejpozději do konce září. Kdyby zápis byl až v říjnu, musíte to pojišťovně oznámit do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděla.

Připomínáme, že studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu je považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání bez ohledu na formu studia a bez ohledu na to, zda je student v době takového studia (včetně prázdnin) výdělečně činný. Stát ale pojistné za studenta platí jen do jeho 26 let; výjimku mají pouze tzv. doktorandi.

Nebudete-li přijata k dalšímu studiu na vysoké škole, bude za vás hradit pojistné stát za měsíc, kdy jste ukončila bakalářské studium (tzn. za červen). Plátcem pojistného za vás bude i za jeden následující měsíc, pokud ovšem nebudete po celý tento měsíc vykonávat žádnou výdělečnou činnost ani nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Počínaje srpnem byste už měla své pojistné nějak sama řešit. Jestliže za vás nebude platit pojistné stát (platil by, kdybyste se přihlásila na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání) a nebudete zaměstnaná ani nepodnikáte, stanete tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. To znamená platit si pojistné sama. Pojistné OBZP je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Za srpen tedy nejpozději do 8. září. V té době už byste měla vědět, zda jste na základě odvolání byla přijata k dalšímu studiu. Pokud ano, platit jako OBZP nemusíte, jen nezapomeňte nahlásit další studium.

21.5.2018

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv