OTÁZKA TÝDNE:

Dostal jsem se v podnikání do problémů, jsem insolventní a dlužím na pojištění. V seznamu dlužníků VZP na webu ale zatím nejsem. Jak pojišťovna proti dlužníkům postupuje?

Vyhledávání na internetu/ilustrační foto

ODPOVĚĎ:

VZP je povinna provádět kontroly placení pojistného a vymáhat dlužné pojistné včetně příslušného penále. Podle zákona se nevymáhá jen nedoplatek pojistného, který nepřesahuje částku 50 Kč. O dlužných částkách byste měl být informován, protože pojišťovna v souladu se zákonem doručuje plátci pojistného písemnosti, kde jsou vyčísleny či vyměřeny dlužné částky, které po něm vymáhá. Problém by mohl nastat, pokud si poštu nevyzvedáváte nebo na vás pojišťovna nemá správný kontakt. Doporučujeme co nejdříve navštívit příslušné pracoviště VZP, zjistit si aktuální výši dlužného pojistného a penále a situaci řešit, např. žádostí o splátkový kalendář. Nové možnosti v tomto směru nyní nabízí naše aplikace Moje VZP, kde se snadno a rychle dozvíte, zda a kolik pojišťovně dlužíte i jak máte dál postupovat.

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve správné výši a včas, činí penále za každý kalendářní den 0,05 % dlužné částky. Platná právní úprava umožňuje plátci požádat ve stanovené lhůtě o prominutí penále. Žádosti ale nelze vyhovět, má-li plátce ke dni rozhodování dluh na pojistném nebo na něho byl podán insolvenční návrh nebo vstoupil do likvidace. Penále se podle zákona nepředepíše, pouze nepřesáhne-li v kalendářním roce 100 Kč.

Dlužné pojistné a penále VZP vyměřuje platebními výměry ve správním řízení nebo předepisuje výkazy nedoplatků. Proti platebním výměrům se plátce může odvolat do 15 dnů od jejich doručení, u výkazu nedoplatků má právo podat námitky do 8 dnů od jeho doručení. Při doručování platebních výměrů a výkazů nedoplatků VZP postupuje podle správního řádu. Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný (může být soudně vymáhán) po 15 dnech od doručení bez ohledu na podané odvolání. Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem doručení.

Seznam dlužníků pojistného a penále na veřejné zdravotní pojištění, který je zveřejněn na našem webu, je vytvářen na základě posouzení výše tzv. zveřejnitelného dluhu u jednotlivých plátců. Podle zákona je takovým dluhem jen ten, o němž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, nebo jedná-li se o pohledávku na pojistném a penále, kterou zdravotní pojišťovna uplatňuje ve veřejné dražbě nebo která byla zjištěna v insolvenčním řízení. Jestliže výše těchto dlužných částek překročí 300 000 Kč, je plátce zařazen do seznamu dlužníků VZP. Seznam je každý měsíc aktualizován a dlužník je z něj vyřazen, pokud se dostane pod danou hranici. Hranice 300 000 Kč byla stanovena rozhodnutím VZP, protože správa seznamu zcela všech dlužníků, tak jak by je pojišťovna mohla zveřejňovat, by s každoměsíční aktualizací byla příliš složitá.

31.10.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv