Kdy je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění v souvislosti s porodem a péčí o dítě? Jaké podmínky je třeba splňovat?

Porod/ilustrační foto

Za samotné dítě platí stát pojistné po dobu, kdy je považováno za „nezaopatřené dítě“ podle zákona o státní sociální podpoře, přinejmenším do ukončení základní školní docházky… Připomínáme ale, že novorozené dítě je nutné do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně.

Za maminku je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění už před porodem od nástupu na mateřskou dovolenou a samozřejmě i po něm po celou dobu mateřské dovolené. Dále stát platí pojistné za osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a příjemce rodičovského příspěvku – to vše už bez ohledu na pohlaví.

Mateřská a rodičovská dovolená ale náleží jen zaměstnancům (je na ni nárok podle zákoníku práce). Mateřská dovolená – jak vyplývá ze samotného toho slova – se týká jen maminek dítěte, na rodičovskou dovolenou (ev. její část) může jít místo ženy muž. Konkrétní sociální dávka a nárok na platbu pojistného na zdravotní pojištění státem však náleží samozřejmě vždy jen jednomu z nich. Jsou-li v rodině děti dvě, je možné, aby si „na každé z nich“ uplatnil při splnění příslušných podmínek nárok na platbu státem jiný z rodičů.

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok osoby, které jsou pojištěné podle zákona o nemocenském pojištění, tedy všichni zaměstnanci (včetně některých osob pracujících „na dohodu“) a pojištěné osoby samostatně výdělečně činné. Nárok na PPM má buď maminka dítěte, nebo jeho otec, resp. manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že o dítě bude pečovat.

Pouze rodičovský příspěvek je dávkou bez vazby na zaměstnání či nemocenské pojištění; může o něj žádat matka, nebo otec. Proto jen v souvislosti s vyplácením rodičovského příspěvku je stát plátcem pojistného např. za studentku, která má dítě – na studentku se nevztahuje ani mateřská či rodičovská dovolená, ani nemá nárok na PPM. Od měsíce, kdy se dítě narodí, jí ale náleží rodičovský příspěvek (při splnění podmínek daných zákonem o státní sociální podpoře).

Mimo už výše uvedené skupiny „státních pojištěnců“ (tedy ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající PPM a příjemce rodičovského příspěvku) je stát plátcem pojistného za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. To může být také vždy jen jeden – buď otec, nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínkou je, že daná osoba nemá zároveň příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Dítě předškolního věku může přitom být umístěno v jeslích, mateřské škole nebo v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Dítě plnící povinnou školní docházku nesmí být umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

Nezapomeňte ale, že nárok na platbu pojistného státem musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit, stejně jako skutečnosti, na základě kterých už na platbu státem nárok nemáte.

8.8.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv